Perakendecilik ve Perakende Sektörü

Perakendecilik ve Perakende Sektörü

Perakende ve Perakendecilik Kavramları

İlk çağlarda malların takası ile başlayan ve daha sonra insanın yerleşik düzene geçmesiyle birlikte ortaya çıkan pazarlarda sergilenen ve satılan mallar ile iş yapış şeklini ifade eden perakende kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; “Malların teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satılmasına dayanan (Satış biçimi), bu biçimde alınan veya satılan, toptan karşıtı” şeklinde tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/).

Türk Gelir Vergisi Kanunu’nda ise perakende tanımı şöyledir: “Satışı yapılan madde ve malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır”. Buradaki perakende kavramında üretilmiş bir ürün, bu ürünü satan bir satıcı, satıcının malını sattığı bir platform -ki bu bir köy pazarı tezgahından büyük bir alışveriş merkezindeki bir mağazaya veya bir e-ticaret sitesindeki vitrine kadar çeşitli şekillerde olabilir- ve bu ürünü almak isteyen bir alıcı yani bir müşteri vardır.

Çok basit bir ifadeyle perakendeciliği ise “perakende olarak yapılan alış veriş, yani ticaret” olarak tanımlayabiliriz (https://sozluk.gov.tr/). Bu tanımı biraz daha açarsak; “mal ve hizmetlerin üreticiden nihai tüketiciye ticari amaçla naklinin sağlanması, belirli dağıtım kanallarıyla tüketiciye hangi miktarda ve ne zaman, ne şekilde hazırlanacağı hizmetlerine perakendecilik” diyebiliriz. (www.perakendecilikokulu.com) Başka bir deyişle perakendecilik tüketicilere yer, zaman ve mülkiyet faydası sağlayan bir hizmettir. Bu hizmetlerin verildiği, ticaretinin yapıldığı sektörde perakende sektörüdür.

Perakendeciliğin tanımından da anlaşılacağı gibi perakendeciliğin aynı zamanda bir tedarik zinciri boyunca uzanan hizmetler ve işlemler bütünü olduğunu görüyoruz. Perakende tedarik zincirinde tüketici ile iletişimi sağlama çabası olarak tanımlayabileceğimiz pazarlama çalışmaları ilerideki bölümlerde Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve EFQM Mükemmellik Modeli anlayışıyla bakıp ayrıca incelenmelidir.

Perakende Sektörü

Son derece dinamik ve canlı olan perakende sektörü bir çok sektörle doğruda irtibat halinde olan, tüketici eğilimlerinin ve trendlerin net bir şekilde takip edilebildiği bir sektördür. Perakende sektörü ülke ekonomisi açısından da oldukça önemli yer tutar, çünkü perakende sektöründen elde edilen verilerle gerek makro ekonomik gerekse de mikro ekonomik analizler neticesinde o bölge veya ülke ekonomisi, firmalar ve tüketiciler bazında bilgiler elde edilebilir ve bir fikir sahibi oluna bilinir. Perakende sektörü gerek ürün çeşidinin çok fazla olması, yarattığı istihdam, operasyon çeşitliliği ve gerekse de bir çok sektöre doğrudan veya dolaylı katkısı nedeniyle bir ülke ekonomisi için lokomotif sektörlerden birisidir. Bir bölge veya ülkede ekonomik bir dalgalanma sonuçları doğrudan perakende sektöründen gözlemlenebilir ve bu sonuçların olumlu veya olumsuz etkileri perakende sektörüyle doğrudan ilintili pek çok sektöre ve iş koluna da yansır.

Perakende sektörü nihai müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ürün ve hizmet çeşidi oluşturulmasına, tüketici tatmininin sağlanmasına, üretici ve diğer ara oyuncuların (Toptancı, mağazalar, perakendeci esnafı, vb.) aralarındaki bağlantıların oluşturulmasına olanak tanır.

Perakendeciliğin ve perakendecinin hem tüketiciler, hem üreticiler, hem de diğer alt dağıtım kanalları (Toptancılar, bayiler, vs.) için tedarik zincirindeki fonksiyonları çok önemlidir.

“Perakendeciler, müşterileri için bir taraftan satın alma ve tedarik uzmanı olurken, diğer taraftan tedarikçileri için de satış uzmanı işlevini görürler; bu görevlerini yaparken de tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını tahmin etme, ürün çeşitlerini oluşturma, pazar verisi toplama ve analizi ile müşterilerine finansal konularda yardımcı olarak aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinde de bulunurlar. Böylece üreticiden tüketiciye tüm tedarik zincirinin bağlantılarını sağlarlar” (Mucuk, 1999: 256).

Perakende Sektörünün Türkiye’deki Gelişimi

Perakende sektörünün Türkiye’deki gelişimini Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak iki kısımda ele alabiliriz.

Osmanlı Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu’nda da tıpkı Selçuklularda olduğu gibi çarşılar perakende alışverişinin en hareketli olduğu yerlerdi. Burada öne çıkan en belirgin nokta, belirli mal grupları belirli esnaflar tarafından satılır ve diğer esnaf grupları bunları satamazdı. Örneğin aktarlar baharat ve benzeri ürünler satarken mesela et ve et ürünleri satamazlar, et ve et ürünlerini sadece kasaplar satabilirdi.

Ancak her şeyde olduğu gibi perakendecilikte zamana ve değişime karşı direnemedi. Kırım Savaşı’nda Osmanlının müttefiki olan İngiltere ve Fransa ile olan olumlu ilişkiler özellikle İstanbul’da perakendeciliği çok farklı noktalara çekmeye başladı. İstanbul’a gelen İngiliz ve Fransız askerleri ve memurları ile diğer görevlilerinin talep ve tüketim alışkanlıkları ile tercihleri nedeniyle Avrurpa’da yaygınlaşmaya başlayan mağazacılık İstanbul’da da görülmeye başladı. 1850 yılında Paris’teki ünlü Bon Marche Mağazası İstanbul’da Beyoğlu’nda mağazacılığın Türkiye’deki ilk temsilcisi olarak açıldı. Bugün yerinde Odakule bulunan Bon Marche Mağazasında hemen her şey satılmakta idi.

Bon Marche’nin gerek Paris’te gerekse de İstanbul’da getirdiği en önemli değişim ise isteyenin hiç bir şey alma şartı olmadan mağazayı serbestçe gezebilmesi ve ürünleri rahatlıkla inceleyebilmesiydi. Bunun sonucu İstanbul’da özellikle yabancı ve yerel gayrimüslim sermayeli Bon Marche benzeri mağazalar hızla artmaya başladı. Bunlardan biriside Baker Ticarethanesi’ydi (Maison Baker). George Baker tarafından kurulan Baker Ticarethanesi hem İngiliz mallarını, özellikle kumaş, ayakkabı ve giyim eşyaları satıyor, hem de yerli ihraç mallarını toplayarak perakende satıyordu.

1860’lardan itibaren gazetelerde bu mağazalara ve buralarda satılan ürünlere ait ilanların yani gazete reklamcılığının başladığını görüyoruz. 1909’dan sonra kurulan İlancılık Şirketi gazete ve basılı reklamcılık işinin daha profesyonel olarak yapılmaya başladı ve diğerlerine örnek oldu. Tüm bunlar doğal olarak yukarıda sözü edilen bu tip mağazalara olan talepleri arttırdı. Bu durum ise çok daha fazla ürün çeşidinin bu mağazalara girmesine, teşhirine ve satışına sebep oldu. Tüm bu gelişmelerin perakende sektörü adına çok önemli bir başka etkisi ise İstanbul’da ve diğer bazı büyük şehirlerde yerli sermayelerle kurulan benzer mağazaların da peşi sıra ortaya çıkmasıdır.

Bon Marche ve Maison Baker Mağazaları ve onları takip eden diğer küçük işletmelerin faaliyetlerini Osmanlı Devleti’nde ticaretin modernleşmesi ve batıya açılması olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca bu durum için özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki tüketici beklenti ve tüketim alışkanlıklarına etki ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ancak Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ile Milli Kurtuluş Savaşı’nın getirdiği olumsuz siyasal ve ekonomik koşullar doğal olarak ticareti ve perakende sektörünü de olumsuz olarak etkilemiş ve perakendeci mağazacılığın gelişimini büyük ölçüde durdurmuştur.

Cumhuriyet dönemi

Cumhuriyetin ilk yıllarında, uzun savaşların yarattığı yıkıcı koşullar nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması, ülkede neredeyse hiç bir ürünün üretilememesi nedeniyle sadece gıda maddelerine yönelik yerel bakkal ve ufak tefek işletmelerden ve ilkel kooperatif benzeri yapılardan oluşan iptidai bir perakende sektörü görülür. Bu arada Bon Marche ve Maison Baker mağazaları tüm ekonomik bu olumsuzluklara karşın 1940’ların ortalarına kadar İstanbul’daki faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Tüketim mallarının fiyatlarının yükselmemesi amacıyla 1936 yılında yürürlüğe giren kanunla devlet fiyatları kontrol altıda tutmayı amaçlamıştır.

1950’lere kadar sektöre yatırılan sermayenin ve üretimin yetersizliği, İkinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yarattığı olumsuz ekonomik koşullar, dağıtım kanallarının ve organizasyonunun yetersizliği söz konusu idi ve doğal olarak bu durum perakendeciliğinde ilerlemesini oldukça yavaşlatmıştır.

Türkiye’nin ilk zincir mağazası olan Migros’un 1954 yılınca kurulup ticari faaliyetlerine başlaması sektör için çok önemli bir sıçrama noktası olmuştur. Migros sayesinde tüketicinin hayatına paketlenmiş gıda ürünleri, poşet, vb. ögeler girmiş oldu. Migros ayrıca gezici kamyonları ile mahalle mahalle dolaşarak ürünleri özellikle ev hanımlarının ayaklarına kadar getirerek büyük bir yenilik ve değişime öncülük etmiştir.

Yine 1954 yılında çıkartılıp yürürlüğe konan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’yla birlikte başka sektörlere olduğu gibi perakende sektörüne de yabancı sermaye girişinin önü açmış oldu.

Ardından 1956 yılında açılan Gima, sektörde önemli bir zincir mağaza oyuncusu olarak Migros’un karşısına çıkmıştır. 1960’lara gelindiğinde YKM, Beymen, Vakko gibi marka ve mağazalarda faaliyetlerine başlamışlar ve zamanla sektörde önemli ve rekabetçi oyuncular olmuşlardır. Bu mağazalar aynı zamanda perakende sektörüne nitelikli personel yetiştiren ve istihdamı sağlayan okullar görevini de görmüşlerdir.

1960-1970 yılları arasında gıda perakendeciliğinde kooperatifleşme çalışmalarının öne çıktığını ve özellikle tarım ve gıda kooperatiflerinin ürünleri başarılı bir şekilde tüketiciye sunulduğunu görüyoruz. Özellikle büyük şehirlerdeki belediye kooperatifleri de perakendecilikte öne çıkmışlardır.

1980’lerden itibaren ithal ikameci politikaların bırakılması, serbest piyasa modelinin daha ağırlıklı olarak benimsenmesi ile birlikte ithalat mevzuatı yenilenerek gümrükleme süreçlerini daha basitleştirmiş ve ithalaçının işini kolaylaştırmıştır.  Bunların sonucunda da piyasaya ithal ürünler girmeye başlamış, ülkedeki ürün çeşitliliğinde patlama yaşanmıştır. Bu politikaların sonuçları daha çok 1990’ların başından itibaren ortaya çıkmaya başlamış, güçlü sermaye alt yapısı olan yerli şirketler perakende sektörüne daha fazla ilgi göstermeye ve yatırım yapmaya başlamışlardır. Bu şekilde kurulan ve daha sonra küresel perakende şirketleri ile ortak olmaya başlayan hatta yurt dışında özellikle Avrupa’da Türklerin yoğun olduğu ülkelerde de faaliyet göstermeye başlayan bu şirketler perakende sektörüne de önemli katkılar sağlamışlarıdır. Bu şirketler 1990’ların sonlarından, özellikle de 2000’lerin başından itibaren kurumsal yönetim şekilleri, satış ve pazarlama yöntemleri, teknolojiyi kullanımları ile sektöre yön vermeye başlamışlar ve sektöre katkı sağlayacak olan uzman personel ve yönetici yetiştirerek aynı zamanda sektöre yetişmiş nitelikli insan gücü de katmışlardır.

Migros ve Gima 1987 tarihli yasanın etkisiyle özelleştirilmiş, sektör teşvikler, vergi avantajları ve kredi olanakları ile yerli ve yabancı sermaye için daha cazip hale getirilmiştir. 1988’de İstanbul Ataköy’de açılan Galeria Türkiye’nin ilk modern AVM’si (Alış veriş merkezi) olmuş ve Galeria’yı diğer AVM açılışları takip etmiştir. 1990’lardaki diğer önemli bir gelişme de yerel küçük perakendecilere bayilik ve yetkili satıcılıklar verilerek sektöre yeni dağıtım kanalları eklenmiştir.

2000’li yıllara gelindiğinde ise teknolojik değişim ve gelişmelerle birlikte tüketici talep ve beklentileri ile alış veriş tercihleri ve alış veriş şekilleri değişmiş tüm bunlar beraberinde adeta bir tüketim çılgınlığının yaşanmasına yol açmıştır. Ekonomik bir yasa olan mala olan talep malın arzını da arttırmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda doğal olarak perakende tedarik zinciri de değişmiş ve gelişmiştir. Çok değil, otuz sene önceki perakende sektörü tedarik zinciri ile bugünkü zincir arasında oldukça önemli farklar vardır. Çok sayıda ürün ve tedarikçinin olduğu perakende sektöründe tedarikçi seçimi ve değerlendirmeleri süreçleri son derece önemli hale gelmiştir. Günümüzde perakende sektörü tedarik zinciri yönetiminde kalite olgusu ile TKY (Toplam kalite yönetimi) anlayışı rekabette avantaj sağlayan bir duruma gelmiştir. Bunun oluşmasındaki diğer bir sebep ise TKY anlayışıyla sürdürülen, ki son yıllarda artık TKY anlayışına paralel olarak EFQM Mükemmellik Modeli yönetimi ile müşterilerin hem talep ve beklentileri artmış hem de memnuniyet seviyeleri yükselmiştir.  Yani başka bir deyişle TKY anlayışına göre belirlenen ve değerlendirilen tedarikçilerle çalışma kuşkusuz perakendeciye rekabet, maliyet ve müşteri memnuniyet, avantajları sağlamaya devam etmiştir.

Bir sonraki yazımda perakende sektörü ve geleceği konusunu ele alıp, tartışmaya açacağız.

Küreselleşen dünyada, bu küreselleşmeye paralel olarak toplumun hukuksal alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları da hızla değişmektedir. Bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla; donanımlı, dinamik ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Bab Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

 

-Hukukun işlemesini, güç ve statik kurallardan oluşan bir bütün değil, sürekli gelişen yaşamın bir parçası olarak görerek,

-Uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek,

-Müvekkil ile kurulacak ilişkinin ilk kuralının, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik çerçevesinde, özenle saklanması gerektiği bilincine sahip olarak,

-Başlanan hukuksal sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek, başarı ve sonuç odaklı hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık ofisidir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Ofisimizin yoğun olarak hizmet verdiği alanlar;

* Ceza Hukuku                                          

* Ticaret ve Şirketler Hukuku

* Borçlar-Sözleşmeler Hukuku   

* Miras Hukuku

* Şahıs ve Aile Hukuku

* Eşya ve Gayrimenkul Hukuku

* İcra ve İflas Hukuku                                           

* İş Hukuku             

* Tüketici ve Rekabet Hukuku    

* Enerji Hukuku     

* İdare ve Vergi Hukuku

Av. Muhammed Benan Şenbayram, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı hukuk eğitimini 2006 yılında başarıyla tamamlayarak İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir. Avukatlık stajını Türkiye’nin önde gelen Hukuk Bürolarından Av. Mehmet ABA’ya ait Aba Hukuk Bürosu’nda tamamlayarak staj sonrası çalışmalarını 2011 yılına kadar bu büroda devam ettirmiş, 2012 yılında Bab Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu kurarak serbest avukatlık hizmeti vermeye başlamıştır. Göreve başladığından bu yana bünyesine birçok başarılı hukukçu katmış, hukukun çeşitli alanlarında yerli-yabancı, gerçek ve tüzel kişilere başarıyla hizmetler vermiş, değeri çok yüksek miktarlı dava ve icra takiplerinde olumlu sonuçlar elde etmiş, kamuoyuna mal olmuş önemli davalarda başarıyla görev almıştır. Hukukun farklı dallarında eğitim seminerlerine katılmış, çeşitli uzmanlık sertifikalarına hak kazanmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmekte, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Kurucumuz aynı zamanda lisanslı sualtı squba dalıcısı olup, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Hukuk Kurulu Üyeliği görevini de yürütmüş, halen İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnler Spor Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekle birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet ve faaliyetlerinde de aktif olarak yer almaktadır. Bab Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle İstanbul’un saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

 

FOREIGN TRADE SPECIALIST (TOFAŞ)

 

1995-2000

 

 • Spare Parts Import-export operation procedures (Management of approximately 150 Million Euro activity per a year)
 • Transport organization for foreign trade operations of spare parts
 • Responsible online data transfer system between Tofas and Fiat Ricambi Italy.

 

 

SPARE PARTS LOGISTICS SPECIALIST (TOFAŞ)

 

2000-2006

 

 • Weekly and monthly planning to order and supply of spare parts
 • Give part orders to local and foreign suppliers
 • Ensuring to deliveries of given spare parts order
 • Management of roughly 10 Million Euro stock
 • Ensure parts shipment to authorized services
 • Develop and realize cost reduction projects on supply chain issues
 • Tracking and reporting for key performance indicators of logistics management issues

 

 

Spare Parts Manager (PUTZMEISTER MAKINE SAN. VE TIC. A.S.)

 

2006

 

 • Ensure the realization of spare parts turnover and other financial goals
 • Management of spare parts sales team
 • Ensure the realization of the objectives of the turnover and profitability of the company and dealers
 • Design and implement competitive price and profitability policies of spare parts
 • Ensure the coordination with production, quality, purchasing, logistics and with other departments
 • Dealer and authorized services development and audit works, coordination and reporting
 • Finding new dealers and authorized service for network of aftersales
 • Making dealer and service contracts, creating authorized service standards
 • Creation and implementation of dealers and service training plans

 

 

Head of Spare Parts Dept (KARSAN AUTOMOTIVE)

 

2009

 

 • Administrate Spare Parts Department and business flow
 • Ensure the realization of department’s turnover and budget objectives (Stock, profitability, and other financial goals)
 • Design and implement competitive price and profitability policies of spare parts
 • Making to visit to costumer and authorized service to support of the spare parts sales team
 • Organize part and accessory campaigns for turnover increasing
 • Managing the processes of purchasing spare parts
 • Making to periodic negotiation with parts suppliers within the scope of purchasing
 • Making parts and accessory localization to reduce cost
 • Create new spare parts business areas (Equivalent parts, tyre, battery, etc.)
 • Management of spare parts stock and inventory
 • Spare parts order and supply planning and management
 • Spare parts warehouse and delivery process management
 • After sales part warranty and claim management
 • Preparation and publication of the periodic activity reports for senior management

 

 

After Sales Manager (Liebherr Maritime Cranes / Turkey)

 

2013

 

 • Management of all after-sales and spare parts process,
 • Coordination of technical service team,
 • After sales targets (Service and spare parts turnover and profitability, spare parts inventory levels, customer satisfaction, improving the quality of technical services) realization,
 • Planning and conducting after-sales business development activities,
 • Making customer relationship management,
 • Contact to customer to “train” them to understand company system.
 • Implementing company-customer contracts and after-sales service tracking,
 • Carrying out training programs for the development and implementation of technical service team,
 • Customer follow-up of current accounts and credit companies
 • Develop the service & spare parts business performance reports, prepare and present them to the top management and related departments

 

 

 

Management Consultant (MRA Consultancy)

 

2015

 

 • Carrying out research and data collection to understand the organization,
 • Conducting process analysis,
 • Interviewing the client’s employees, management team and other stakeholders,
 • Running focus groups and facilitating workshops,
 • Identifying issues and forming hypotheses and solutions,
 • Presenting findings and recommendations to clients,
 • Implementing recommendations/solutions and ensuring the client receives the necessary assistance to carry it all out,
 • Managing projects and programmes,
 • Leading and managing those within the team, including analysts
 • Liaising with the client to keep them informed of progress and to make relevant decisions.

 

Gizlilik Politikası ve Kurallar

www.rizaaltug.com, Mehmet Rıza Altuğ tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu sözleşmedeki “Site” terimi, Mehmet Rıza Altuğ’u ifade etmektedir.

“Kullanıcı”, www.rizaaltug.com sitesini ziyaret eden kişidir.

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Gizlilik Politikası” nda yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası maddelerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen kullanıcıların siteyi kullanmamaları gerekir.

 1. Sitede, Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler listelenmektedir. Kullanıcı sitede listelenen hizmetler hakkında bilgi almak, satın almak ve teklif almak aracılığıyla Siteyle iletişim bilgilerini paylaşabilir. Site bu iletişim bilgilerini kullanarak telefon, SMS ve E-Posta yoluyla Kullanıcıyla tekrar iletişime geçecektir. Bunun dışında, Site, kullanıcının verdiği bilgileri, işbu Web Sitesi’nde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır.
 2. Farklı internet siteleri üzerinde sitemizin trafiğini arttırmak adına çerezler (Bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Anlaşma yaptığımız fırsat ortaklarımız bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildirler.
 3. Site Google Analytics gibi çeşitli üçünçü kişi ya da kuruluşların takip sistemlerini kullanır. Google Analytics, Google Inc. Şirketinin Web Analiz Hizmetidir. Google Analytics kullanıcıların bilgisayarından topladığı bilgileri (IP adresi dahil) istatistiksel amaçlarla Amerika’daki Google sunucusuna aktarır ve bilgiler burada saklanır. Toplanan bilgiler sitemizde bulunan kullanıcıların yapmış olduğu tercihleri değerlendirmek, sitemizin aktivite raporlarını düzenlemek ve site hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Google, IP adresi de dahil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini kendisinde saklı olan diğer bilgiler ile birleştirmez ve bu bilgileri kanuni ve yasal bir gerekçe olmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmaz. Sitemizde bulunan kullanıcılar tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını kıstılayabilirler. Ancak bu durumda sitemizin tüm özeln liklerinden faydalanamayabilirler. Sitemizde bulunan kullanıcılar Google tarafından kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar ve gerekçeler dahilinde toplanmasını ve kullanılmasını onaylamış olmaktadırlar.
 4. Site işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde kullanıcıya yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-posta ve SMS gönderebilir, telefonla arayabilir. Kullanıcılarımız bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise diledikleri zaman info@rizaaltug.com adresine e-posta göndererek kendilerine yönelik duyuruları durdurabilirler.
 5. Site, kullanıcılarının kişisel bilgilerini devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
 6. Gizlilik politikasında kısmen ya da tamamen değişiklikler olabilir bu değişiklikler site üzerinde anında düzeltilecektir. Sitemizi kullanmaya devam ederek gizlilik politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

TARAF 1. HİZMET SAĞLAYICI; MEHMET RIZA ALTUĞ

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cd. Metal İş Merkezi No:37/60 Ataşehir-İstanbul

Telefon: 0850 522 20 34               , GSM: 0532 787 59 60, E-posta: riza.altug@mraconsultancy.com

Bundan sonra “MRA” olarak anılacaktır.

Hizmet Sağlayıcıya ait internet sitesi bundan sonra “www.rizaaltug.com” olarak anılacaktır.

TARAF 2. HİZMETİ KULLANAN; Hizmet Sağlayıcının sunduğu hizmeti edinen, kullanan veya bu hizmetten yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.

Bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, MRA’nın, KATILIMCI’ya hizmet satışını yaptığı ve karşılığında KATILIMCI’nın MRA’ya hizmet bedelini ödediği, işbu sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifasına ilişkin 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu sözleşme konusu hizmetler şunlardır; seminer, eğitim, online eğitim, sertifika programları, etkinlik, çalıştay, zirve, yurt içi ve yurt dışı eğitim organizasyonları, vb.

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, MRA’nın yukarıda yazılı adresindeki merkezinde veya MRA’nın 3. kişilerce anlaştığı, KATILIMCI’ya bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecektir.

Önceden belirlenmiş olan ifa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde MRA edimini, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin KATILIMCI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin MRA’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MRA’nın hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 5 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

5.1. KATILIMCI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

5.2. Kredi kartı ile ödeme tek çekim veya taksitli olarak yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, KATILIMCI ile ilgili banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir.

5.3. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde sözleşmenin kurulma anı, ödemenin MRA’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda MRA, hizmet satışını iptal etme hakkına haiz olacaktır.

5.4. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, KATILIMCI’ya ait kredi kartının, KATILIMCI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini MRA’ye ödememesi halinde, MRA sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. KATILIMCI, MRA’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri ve tarihi, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.rizaaltug.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve KATILIMCI, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

6.2. MRA, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin www.rizaaltug.com‘daki bilgilerin doğruluğundan ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, MRA’nın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda KATILIMCI’nın ücret iade hakkı doğmamaktadır.

6.4. MRA, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak bu değişikliği KATILIMCI’ya bildirmek durumundadır.

6.5. MRA, eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum KATILIMCI’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için MRA’ya da KATILIMCI’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

6.6. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer KATILIMCI’lara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, MRA’nın ya da bu muamelelere maruz kalan MRA ve diğer katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup, bu eylemi gerçekleştiren KATILIMCI’yı veya KATILIMCI’ları salondan çıkarma ve bu KATILIMCI ve/veya KATILIMCI’lar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda KATILIMCI veya KATILIMCI’lar ilgili eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

6.7. KATILIMCI tarafından eğitim katılım formunun doldurulması ve katılım ücreti ödenmesi ile MRA, KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta, ad-soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış olması halinde tüm sorumluluk KATILIMCI’da olacaktır. MRA, tarafından gönderilen e-postanın KATILIMCI’ya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılmaması, sertifikalarda yazılan ad-soyadın yanlış verilmesi hallerinde sorun KATILIMCI’dan kaynaklanıyorsa, MRA herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

6.8. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen MRA’nın tasarrufundadır.

6.9 Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Sunulan hizmetlere ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/g uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

8.1. İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. KATILIMCI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MRA ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK m.193 anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Mücbir sebepler ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, daha önce yapılan ödemelerin KATILIMCI’ya geri ödenmesi MRA’nın tasarrufunda olacaktır.

8.3. MRA’nın KATILIMCI ile yapacağı tüm yazışmalar yukarıda yazılı e-posta adresinden yapılacaktır. Bu e-posta adresinin değişmesi halinde MRA’nın KATILIMCI’ya vereceği diğer e-posta adresi yeni yazışma adresi olacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu sözleşmeden dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, KATILIMCI’nın veya MRA’nın ikametgahının bulunduğu yer il/ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, tüm maddeleri taraflar arasında okunmuş ve karşılıklı iradeleri ile kabul edilmiş olup, … /… / …… tarihinde kurulmuştur. Bu sözleşme, ilgili etkinliğin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer,  KATILIMCI’nın ilgili hizmetin ödemesini yapması neticesinde MRA’nın hizmete konu etkinliği gerçekleştirmesi ile sona erer.

TARAF-1 MRA

TARAF-2 KATILIMCI

Sizi Arayabilirim..